Ochrona przeciwwybuchowa

Kompleksowa ocena ryzyka zagrożenia wybuchem instalacji w zakładzie oraz przeciwdziałanie zagrożeniom.

Ochrona przeciwwybuchowa

Technika pociąga za sobą ryzyko – dotyczy to szczególnie tych gałęzi przemysłu gdzie mamy do czynienia z atmosferami zagrożonymi wybuchem. Na to ryzyko narażonych jest wiele firm z branży chemicznej, spożywczej i rolnej.

Źródłem zagrożenia wybuchowego są powstające w trakcie procesów technologicznych palne gazy, pyły, opary oraz ich mieszanki hybrydowe tworzące z powietrzem mieszaniny o właściwościach wybuchowych. Przy sprzyjających warunkach tzn. odpowiedniej koncentracji gazu, pyłu i oparów w powietrzu i pojawieniu się źródła zapłonu może nastąpić wybuch, którego efektem jest rozprzestrzenianie się płomienia i działanie ciśnienia. Te dwa czynniki powodują znaczne zniszczenia urządzeń oraz budynków i stanowią poważne zagrożenie dla ludzi.

UWAGA: Przepisy obowiązujące w Polsce zobowiązują pracodawców do zapobiegania tworzeniu się atmosfer wybuchowych, do opracowania analizy ryzyka zagrożenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem oraz do stosowania środków ograniczających skutki wybuchu (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej – Dz. U. Nr 138, poz. 931).

Celem ochrony przeciwwybuchowej są działania zmniejszające zagrożenie wybuchowe a także ograniczające skutki niekontrolowanych wybuchów. W tym zakresie IP System Manufacturing oferuje:

1. Ograniczanie zagrożenia wybuchowego poprzez działania techniczne tzn:

  • Unikanie atmosfery wybuchowej (np. systemy aspiracji, inertyzacja)
  • Likwidację potencjalnych źródeł zapłonu (np. iskry wytwarzane mechanicznie, elektryczność statyczna)

2. Dobór, dostawę i montaż zabezpieczeń przeciwwybuchowych

  • Systemy odpowietrzenia wybuchu
  • Systemy tłumienia wybuchu
  • Systemy odcięcia wybuchu
  • Aparaty odporne na wybuch

Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie postępując etapowo:

  1. Określamy niebezpieczeństwo wykonując analizę ryzyka zagrożenia wybuchem
  2. Określamy możliwe działania techniczne i organizacyjne zmniejszające zagrożenie wybuchowe
  3. Dobieramy, dostarczamy i montujemy zabezpieczenia przeciwwybuchowe ograniczające skutki niekontrolowanych wybuchów biorąc pod uwagę specyfikę instalacji technologicznej oraz aspekt ekonomiczny.