Produkty dla przemysłu

Węzły technologiczne, urządzenia procesowe, obiekty pomocnicze oraz rozwiązania dla problemów nietypowych i niestandardowych.

Transport pneumatyczny i mechaniczny

Transport pneumatyczny:

iP System Manufacturing oferuje kompletne systemy transportu pneumatycznego w zależności od wymagań realizowanego projektu. W zakresie naszej oferty znajdują się systemy niskociśnieniowe, średniociśnieniowe, podciśnieniowe i próżniowe. W ramach realizacji projektu dostarczamy kompletne rozwiązania wyposażone we wszystkie elementy, jak na przykład: dmuchawy, dozowniki, rozdzielacze i wentylatory transportu pneumatycznego. Dostarczamy kompletne systemy transportu na podstawie własnych projektów.

Transport mechaniczny:

W ramach transportu mechanicznego iP System Technologia oferuje przenośniki kubełkoweślimakowetaśmowerolkowe i Redlery. Systemy transportu mechanicznego dostarczamy kompleksowo na podstawie opracowanych wcześniej własnych projektów.

Przedstawiamy listę wybranych realizacji zawierających elementy transportu pneumatycznego:

Sól - transport technologiczny

OPIS INWESTYCJI:

Instalacja podawania i odbioru soli z młyna. System transportu pneumatycznego soli z silosu magazynowego składa się z dwóch niezależnych instalacji:

 • Instalacji transportu pneumatycznego soli na piętro
 • Instalacji transportu soli do młyna, nowa instalacja – wydajność 3,5 t/h
EFEKT:
 • W układzie transportu pneumatycznego zmodyfikowano układ rurociągów oraz zlikwidowano główne przyczyny zapychania się rurociągu w poprzedniej instalacji.
 • Modyfikacja układu zasypu soli z silosu do instalacji transportu pneumatycznego umożliwia jednoczesny zasyp soli do dwóch niezależnych instalacji transportu pneumatycznego.
 • Modyfikacja układu zasypu zapewniła równomierne zasilanie transportu pneumatycznego. Wyposażono także w urządzenia wspomagające wysyp.
 • Dostarczono osprzęt zabezpieczający przed dostaniem się do instalacji zanieczyszczeń ferromagnetycznych.
 • Zastosowanie odpylacza wyeliminowało zapylenie w strefie zasypu zbiornika buforowego. 
 • Zapewniono bezpyłowy zasyp do worków typu BIG-BAG
 • Układ czujników pozwala na pełną automatyzację procesu załadunku.

Cukier - magazynowanie, transport technologiczny

OPIS INWESTYCJI:

Centralny System magazynowanie i dozowanie cukru

ZAKRES PRAC:

Wykonanie i uruchomienie zaprojektowanej przez naszych inżynierów instalacji rozładunku autocysterny, rozładunku i załadunku silosu oraz transportu cukru na linie produkcyjne.

EFEKT:
 • Zagwarantowano właściwe warunki w procesie transportu cukru z cysterny do silosu magazynowego, przez co produkt nie ulega zawilgoceniu i zbryleniu podczas magazynowania.
 • Usprawniono proces rozładunku, dostarczone rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo osób obsługujących i niezawodność nawet przy rozładunku cukru gorszej jakości.
 • Zminimalizowano skutki powstania ewentualnych wybuchów na wszystkich zbiornikach.
 • Dostarczono urządzenie monitorujące, zmniejszające ryzyko powstania wybuchu podczas rozładunku. W przypadku braku zagwarantowanego bezpieczeństwa, zawór automatyczny jest zamykany i uniemożliwia rozładunek.
 • Zamontowane na instalacji rozładunku cysterny urządzenie zabezpiecza przed uszkodzeniem maszyn instalacji znajdujące się w dalszym procesie.
 • Proces mielenia i transportu odbywa się w sposób automatyczny. Linia transportu cukru pudru jest monitorowana przez czujniki ciśnienia i temperatury.
 • Monitorowanie stanu zanieczyszczenia filtrów zapewnia ich dużą bezawaryjność. W przypadku ich zanieczyszczenia system wyłącza transport i powiadamia obsługę o konieczności przeczyszczenia wkładów filtracyjnych.

Cukier - rozładunek, transport technologiczny

OPIS INWESTYCJI:

Modernizacja – instalacja rozładunku i magazynowania cukru.Wykonanie modernizacji instalacji magazynowanie i rozładunku cukru kryształu. W istniejącej instalacji cukier był magazynowany w workach 50 kg i po ręcznym rozładunku, metodą transportu pneumatycznego, przesyłany do zbiornika na linii produkcyjnej. Po modernizacji cukier kryształ jest dostarczany autocysternami, rozładowywany metodą pneumatyczną do nowego silosu magazynowego o pojemności 45 t. Z silosu transportowany nowymi rurociągami do zbiornika na linii produkcyjnej.

EFEKT:
 • Układ rozładunku cysterny zaopatrzono w system zmniejszający ryzyko powstania wybuchu podczas rozładunku.
 • Poprzez zastosowanie czujników umożliwiono kontrolę stanów magazynowych.
 • Poprzez zastosowanie odpowiedniego osprzętu na silosie zmniejszono ryzyko powstania atmosfery wybuchowej. System przeciwwybuchowych zabezpiecza przed skutkami wybuchu takiej atmosfery przez odpowiednie odprowadzenie fali uderzeniowej w bezpieczny obszar, chroniąc w ten sposób całą instalację.
 • Wyposażenie informuje obsługę o stopniu zanieczyszczenia filtrów i konieczności ich czyszczenia.
 • Zastosowanie odpowiedniego urządzenia eliminuje zbrylenia cukru przez co zwiększa wydajność transportu pneumatycznego.
 • Zapewniono odpowiednie warunki w silosie w celu zabezpieczenia przed zgrupieniem cukru wskutek nawilżenia.
 • Zainstalowany sprzęt zapewnia zatrzymanie zanieczyszczeń ferromagnetycznych w rurociągu pneumatycznym.
 • Czujniki zainstalowane na instalacji informują o stanie na każdym etapie procesu. Obsługę instalacji prowadzi się z poziomu panelu operatora stacji nadzoru. Instalację tę można uruchamiać i zatrzymywać w dowolnie wybranym momencie.
 • Wszystkie procesy związane z rozładunkiem, magazynowaniem i transportem są nadzorowane przez centralny system sterowania i odbywają się będą bez udziału człowieka.

Suszarnia chmielu

OPIS INWESTYCJI:

Wykonanie projektu i instalacja linii do przeróbki szyszek chmielowych.

EFEKT:
 • Oddano do użytku prototypową linię do przerobu szyszek chmielowych. Jest to jedyna taka linia w Polsce (3-cia1 W Europie).
 • Pełna automatyzacja procesu produkcji od przyjęcia po gotowy produkt dzięki czemu cały zakład może być obsługiwany przez 2 osoby.
 • Zastosowane rozwiązania umożliwiają zmianę procesu produkcyjnego i wytwarzanie granulatów o różnych stężeniach olejków eterycznych w zależności od potrzeb klienta.
 • Innowacyjny proces technologiczny polegający na rozdrobnieniu i separacji żywic aromatycznych z szyszek chmielowych przeprowadzony we właściwej temperaturze.
 • Osiągnięto wydajność linii – 4 tony na zmianę.
Przedstawiamy listę wybranych realizacji zawierających elementy transportu mechanicznego:

Nawozy organiczno-mineralne i mineralne

OPIS INWESTYCJI:

Dostawa, wykonanie i montaż instalacji technologicznej wydziału produkcji nawozów. Linia technologiczna składa się z węzłów: granulacji, mieszania, buforowania produktu i pakowania. Produktem finalnym jest nawóz mineralno-organiczny lub mineralny – granulat w formie peletu. Wydajność systemu – 2 t/h.

EFEKT:
 • Modułowa budowa umożliwia realizację procesu produkcyjnego poprzez zestawienie odpowiednich dróg transportowych i realizację różnych mieszanek.
 • Wprowadzono układ raportowania produkcji.
 • Bezpieczeństwo instalacji dzięki wyznaczeniu stref wybuchowych zgodnie z wymaganiami ATEX i zastosowaniu urządzeń do nich przeznaczonych.
 • Zminimalizowano długości dróg transportowych poprzez rozmieszczone w układzie piętrowym poszczególnych maszyn procesu produkcyjnego.
 • Instalacja prototypowa.

Transport materiałów silnie wybuchowych

OPIS INWESTYCJI:

Wykonanie instalacji dozowania pyłu aluminowego oraz mieszaniny pyłu aluminiowego i magnezowego do istniejących mieszalników.

EFEKT:
 • Zwiększono wydajność transportu pneumatycznego.
 • Wykonano nowy system dozowania pyłu aluminium-magnez (Al-Mg) do istniejącego mieszalnika EIRICH oraz do nowego mieszalnika EIRICH gwarantujący minimalizacje strefy zagrożenia wybuchem
 • Zastosowano układ zabezpieczenia przed skutkami wybuchu dla zbiornika wagowego.
 • Zapewniono x-krotną wymiane powietrza na stanowisku zasypu proszków do układu transportu pneumatycznego
 • Wymieniono wyposażenie na istniejącej linii, w wyniku czego dostosowano istniejący sprzęt do stref zagrożenia wybuchem oraz zabezpieczono przed skutkami ewentualnego wybuchu.

Kawa

OPIS INWESTYCJI:

Przedmiotem realizacji była instalacja technologiczna przyjęcia kawy zielonej w zakładzie znanego polskiego dostawcy kawy i urządzeń do jej parzenia.

ZAKRES PRAC:

iPS Technologia wykonała projekt oraz zrealizowała pewną i profesjonalną instalacje technologiczną realizującą proces zasypu, transportu mechanicznego, dozowania z możliwością pobierania próbek ze zbiornika. Dostarczona instalacja została zabezpieczona systemem aspiracyjnym oraz wyposażona w kompletny układ zasilania i sterowania urządzeń instalacji. System ten zapewnia ewidencje partii, wagi, szarży i systemu magazynowania. Zakres prac obejmował:

 • Wykonanie kompleksowego projektu instalacji
 • Wykonanie urządzeń
 • Realizacja instalacji
 • Montaż i uruchomienie instalacji przyjęcia kawy zielonej

Płatki kukurydziane

OPIS INWESTYCJI:

Linia do produkcji wyrobów extrudowanych (płatki zbożowe, kukurydziane)

EFEKT:
 • Osiągnięcie pełnej wydajności linii w ciągu pierwszych 2 miesięcy produkcji.
 • Osiągnięcie założeń jakościowych produktu dzięki zastosowaniu odpowiedniego urządzenia.
 • Przyspieszenia procesu rozpuszczania substancji stałych w cieczach na stacji przygotowania syropu maltozowego, dzięki zastosowaniu odpowiedniego urządzenia.
 • Wykonanie projektu wszystkich instalacji procesowych: para, sprężone powietrze, woda.

Masy czekoladowe

OPIS INWESTYCJI:

Przedmiotem realizacji była linia zarabiania i produkcji mas czekoladowych w zakładzie znanego polskiego producenta wyrobów czekoladowych i cukierniczych.

ZAKRES PRAC:

Przedsięwzięcie obejmowało kompleksowy projekt całej linii, w tym systemu magazynowania, transportu i dozowania surowców sypkich dla linii produkcji wyrobów wytłaczanych. Zaprojektowanie i wykonanie urządzeń wymagających indywidualnego dostosowania do istniejącej struktury technologicznej i architektonicznej. Dostawa i montaż obiektowy pozostałych komponentów w tym również automatyki i sterowania oraz rozruch instalacji.

EFEKT:
 • Poprawiono wydajność przepływu produktów przez optymalizację dróg produkcyjnych w stosunku do starego systemu.
 • W terminie uruchomiono linie produkcyjną, która w procesie zarabiania i wstępnego walcowania mas czekoladowych wytwarza półprodukt do produkcji czekolady.
 • Zastoswane rozwiązania umożliwiają nadzór nad pracą urządzeń magazynujących, rozładowczych i transportujących oraz monitorowanie i rozliczanie stanów surowców na każdym etapie produkcji.

Granulat mineralny

OPIS INWESTYCJI:

Instalacja przygotowania granulatu

ZAKRES PRAC:

Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie linii produkującej granulat

EFEKT:
 • Skrócenie odległości pomiędzy poszczególnymi procesami tak, że praca całej instalacji przebiega w sposób bezkonfliktowy zarówno technologicznie jak i logistycznie. Dzięki właściwemu, wielopoziomowemu rozmieszczeniu urządzeń procesowych.
 • Zautomatyzowanie i ograniczenie do minimum udziału operatorów w procesie produkcji przez zastosowanie w instalacji wysokiej jakości komponentów maszyn i urządzeń.
 • Wyposarzenie instalacji przygotowania granulatu w system monitoringu i wizualizacji układu automatyki dzięki odpowiednio zaprojektowanej części mechanicznej instalacji. 
 • Znaczne obniżenie kosztów energii w procesie produkcji dzięki zastosowaniu rekuperatora.
 • Duża powtarzalność procesu sprawia, że otrzymujemy produkt wysokiej jakości.

Masy betonowe

OPIS INWESTYCJI:

Linia technologiczna do wytwarzania wyrobu gotowego specjalnej masy betonowej do pokrywania wierzchniej warstwy dachówki betonowej.

EFEKT:
 • Wykonano instalację wytwarzania specjalnej masy betonowej do pokrywania wierzchniej warstwy dachówek w innowacyjnej technologii. Jest to najnowocześniejsza technologia produkcji dachówek.
 • Opracowano rozwiązanie podawania i odważania poszczególnych składników, które spełnia najwyższe kryteria pod względem powtarzalności ustalonej procedury i przekłada się na trwałość gotowego produktu oraz minimalizację braków w końcowej fazie procesu.
 • Skrócono do minimum proces, zachowując jednocześnie dużą dokładność realizowanych receptur dzięki właściwemu dozowaniu.
 • Skrócono przestoje poszczególnych etapów produkcji do minimum poprzez zaprojektowanie i zastosowanie w układzie odpowiednich urządzeń. Równoległa realizację podprocesów umożliwia zachowanie ciągłości w podawaniu mieszanki na linię produkcji dachówek.
 • W zależności od zapotrzebowania gotowa mieszanka podawana jest na linię produkcji dachówek.
 • Instalacja jest wkomponowana w istniejące instalacje technologiczne przez co nie było potrzeby wprowadzania istotnych zmian w innych branżach.
 • Zaprojektowane przez nas rozwiązania technologiczne umożliwiły pełną automatyzację procesu.

Realizując projekty linii produkcyjnych, iP System Technologia korzysta z urządzeń renomowanych marek. Dostarczamy także urządzenia konstruowane przez nas na podstawie naszych projektów.