Produkty dla przemysłu

Węzły technologiczne, urządzenia procesowe, obiekty pomocnicze oraz rozwiązania dla problemów nietypowych i niestandardowych.

Silosy i zbiorniki

Silosy:

iP System Manufacturing wykonuje kompletne układy magazynowania materiałów sypkich. Dostarczamy silosy w zależności od wymagań technologicznych oraz wymagań klienta. Dostarczane przez nas instalacje wykonujemy na podstawie własnych projektów.

Zbiorniki:

Urządzenia dobierane są uwzględniając stawiane im wymagania projektowe. Poza zbiornikami standardowymi stosujemy także zbiorniki z dodatkowym wyposażeniem, spełniające funkcje dozującechłodzące, a także zbiorniki z odpylaczem

Zapraszamy do zapoznania się z przykładami już dostarczonych silosów:

Masy czekoladowe

OPIS INWESTYCJI:

Przedmiotem realizacji była linia zarabiania i produkcji mas czekoladowych w zakładzie znanego polskiego producenta wyrobów czekoladowych i cukierniczych.

ZAKRES PRAC:

Przedsięwzięcie obejmowało kompleksowy projekt całej linii, w tym systemu magazynowania, transportu i dozowania surowców sypkich dla linii produkcji wyrobów wytłaczanych. Zaprojektowanie i wykonanie urządzeń wymagających indywidualnego dostosowania do istniejącej struktury technologicznej i architektonicznej. Dostawa i montaż obiektowy pozostałych komponentów w tym również automatyki i sterowania oraz rozruch instalacji.

EFEKT:
 • Poprawiono wydajność przepływu produktów przez optymalizację dróg produkcyjnych w stosunku do starego systemu.
 • W terminie uruchomiono linie produkcyjną, która w procesie zarabiania i wstępnego walcowania mas czekoladowych wytwarza półprodukt do produkcji czekolady.
 • Zastoswane rozwiązania umożliwiają nadzór nad pracą urządzeń magazynujących, rozładowczych i transportujących oraz monitorowanie i rozliczanie stanów surowców na każdym etapie produkcji.

Cukier - magazynowanie, transport technologiczny

OPIS INWESTYCJI:

Centralny System magazynowanie i dozowanie cukru

ZAKRES PRAC:

Wykonanie i uruchomienie zaprojektowanej przez naszych inżynierów instalacji rozładunku autocysterny, rozładunku i załadunku silosu oraz transportu cukru na linie produkcyjne.

EFEKT:
 • Zagwarantowano właściwe warunki w procesie transportu cukru z cysterny do silosu magazynowego, przez co produkt nie ulega zawilgoceniu i zbryleniu podczas magazynowania.
 • Usprawniono proces rozładunku, dostarczone rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo osób obsługujących i niezawodność nawet przy rozładunku cukru gorszej jakości.
 • Zminimalizowano skutki powstania ewentualnych wybuchów na wszystkich zbiornikach.
 • Dostarczono urządzenie monitorujące, zmniejszające ryzyko powstania wybuchu podczas rozładunku. W przypadku braku zagwarantowanego bezpieczeństwa, zawór automatyczny jest zamykany i uniemożliwia rozładunek.
 • Zamontowane na instalacji rozładunku cysterny urządzenie zabezpiecza przed uszkodzeniem maszyn instalacji znajdujące się w dalszym procesie.
 • Proces mielenia i transportu odbywa się w sposób automatyczny. Linia transportu cukru pudru jest monitorowana przez czujniki ciśnienia i temperatury.
 • Monitorowanie stanu zanieczyszczenia filtrów zapewnia ich dużą bezawaryjność. W przypadku ich zanieczyszczenia system wyłącza transport i powiadamia obsługę o konieczności przeczyszczenia wkładów filtracyjnych.

Cukier - rozładunek, transport technologiczny

OPIS INWESTYCJI:

Modernizacja – instalacja rozładunku i magazynowania cukru.Wykonanie modernizacji instalacji magazynowanie i rozładunku cukru kryształu. W istniejącej instalacji cukier był magazynowany w workach 50 kg i po ręcznym rozładunku, metodą transportu pneumatycznego, przesyłany do zbiornika na linii produkcyjnej. Po modernizacji cukier kryształ jest dostarczany autocysternami, rozładowywany metodą pneumatyczną do nowego silosu magazynowego o pojemności 45 t. Z silosu transportowany nowymi rurociągami do zbiornika na linii produkcyjnej.

EFEKT:
 • Układ rozładunku cysterny zaopatrzono w system zmniejszający ryzyko powstania wybuchu podczas rozładunku.
 • Poprzez zastosowanie czujników umożliwiono kontrolę stanów magazynowych.
 • Poprzez zastosowanie odpowiedniego osprzętu na silosie zmniejszono ryzyko powstania atmosfery wybuchowej. System przeciwwybuchowych zabezpiecza przed skutkami wybuchu takiej atmosfery przez odpowiednie odprowadzenie fali uderzeniowej w bezpieczny obszar, chroniąc w ten sposób całą instalację.
 • Wyposażenie informuje obsługę o stopniu zanieczyszczenia filtrów i konieczności ich czyszczenia.
 • Zastosowanie odpowiedniego urządzenia eliminuje zbrylenia cukru przez co zwiększa wydajność transportu pneumatycznego.
 • Zapewniono odpowiednie warunki w silosie w celu zabezpieczenia przed zgrupieniem cukru wskutek nawilżenia.
 • Zainstalowany sprzęt zapewnia zatrzymanie zanieczyszczeń ferromagnetycznych w rurociągu pneumatycznym.
 • Czujniki zainstalowane na instalacji informują o stanie na każdym etapie procesu. Obsługę instalacji prowadzi się z poziomu panelu operatora stacji nadzoru. Instalację tę można uruchamiać i zatrzymywać w dowolnie wybranym momencie.
 • Wszystkie procesy związane z rozładunkiem, magazynowaniem i transportem są nadzorowane przez centralny system sterowania i odbywają się będą bez udziału człowieka.

Masy betonowe

OPIS INWESTYCJI:

Linia technologiczna do wytwarzania wyrobu gotowego specjalnej masy betonowej do pokrywania wierzchniej warstwy dachówki betonowej.

EFEKT:
 • Wykonano instalację wytwarzania specjalnej masy betonowej do pokrywania wierzchniej warstwy dachówek w innowacyjnej technologii. Jest to najnowocześniejsza technologia produkcji dachówek.
 • Opracowano rozwiązanie podawania i odważania poszczególnych składników, które spełnia najwyższe kryteria pod względem powtarzalności ustalonej procedury i przekłada się na trwałość gotowego produktu oraz minimalizację braków w końcowej fazie procesu.
 • Skrócono do minimum proces, zachowując jednocześnie dużą dokładność realizowanych receptur dzięki właściwemu dozowaniu.
 • Skrócono przestoje poszczególnych etapów produkcji do minimum poprzez zaprojektowanie i zastosowanie w układzie odpowiednich urządzeń. Równoległa realizację podprocesów umożliwia zachowanie ciągłości w podawaniu mieszanki na linię produkcji dachówek.
 • W zależności od zapotrzebowania gotowa mieszanka podawana jest na linię produkcji dachówek.
 • Instalacja jest wkomponowana w istniejące instalacje technologiczne przez co nie było potrzeby wprowadzania istotnych zmian w innych branżach.
 • Zaprojektowane przez nas rozwiązania technologiczne umożliwiły pełną automatyzację procesu.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładami już dostarczonych zbiorników:

Napoje energetyczne

OPIS INWESTYCJI:

Układ przygotowania roztworów syropowych na bazie cukru i słodzików.

EFEKT:
 • Produkcja syropu napoju energetycznego zaopatrujący linię rozlewniczą pracującą o wydajności: puszki 250ml – 50 000 szt. puszek/h i PET 1000 ml o wydajności 10 000szt./h.
 • Projekt technologiczny rozmieszczenia maszyn wytwarzania syropu umożliwił całkowite zautomatyzowanie procesu produkcji połączenie z innymi sekcjami.
 • Optymalizacja technologiczna stacji mycia CIP umożliwiła pełne zautomatyzowanie procesu mycia i przygotowania odpowiednich środków roztworu myjącego.
 • Osiągnięcie dużej powtarzalności produkcji dla produktu gotowego.

Płatki kukurydziane

OPIS INWESTYCJI:

Linia do produkcji wyrobów extrudowanych (płatki zbożowe, kukurydziane)

EFEKT:
 • Osiągnięcie pełnej wydajności linii w ciągu pierwszych 2 miesięcy produkcji.
 • Osiągnięcie założeń jakościowych produktu dzięki zastosowaniu odpowiedniego urządzenia.
 • Przyspieszenia procesu rozpuszczania substancji stałych w cieczach na stacji przygotowania syropu maltozowego, dzięki zastosowaniu odpowiedniego urządzenia.
 • Wykonanie projektu wszystkich instalacji procesowych: para, sprężone powietrze, woda.

Sól - transport technologiczny

OPIS INWESTYCJI:

Instalacja podawania i odbioru soli z młyna. System transportu pneumatycznego soli z silosu magazynowego składa się z dwóch niezależnych instalacji:

 • Instalacji transportu pneumatycznego soli na piętro
 • Instalacji transportu soli do młyna, nowa instalacja – wydajność 3,5 t/h
EFEKT:
 • W układzie transportu pneumatycznego zmodyfikowano układ rurociągów oraz zlikwidowano główne przyczyny zapychania się rurociągu w poprzedniej instalacji.
 • Modyfikacja układu zasypu soli z silosu do instalacji transportu pneumatycznego umożliwia jednoczesny zasyp soli do dwóch niezależnych instalacji transportu pneumatycznego.
 • Modyfikacja układu zasypu zapewniła równomierne zasilanie transportu pneumatycznego. Wyposażono także w urządzenia wspomagające wysyp.
 • Dostarczono osprzęt zabezpieczający przed dostaniem się do instalacji zanieczyszczeń ferromagnetycznych.
 • Zastosowanie odpylacza wyeliminowało zapylenie w strefie zasypu zbiornika buforowego. 
 • Zapewniono bezpyłowy zasyp do worków typu BIG-BAG
 • Układ czujników pozwala na pełną automatyzację procesu załadunku.

Płyny do mycia i dezynfekcji

OPIS INWESTYCJI:

Instalacja produkcji płynów do mycia i dezynfekcji.

EFEKT:
 • Zrealizowano instalcje, której produktem finalnym są płyny o różnych składach. Są to płyny używane w gospodarstwie domowym do mycia, czyszczenia i dezynfekcji.
 • Cały proces technologiczny składa się z kilku zasadniczych faz, od przygotowania surowców dozowanych z pojemników przez dozowanie, mieszanie, kontrolę jakości po rozlewanie w opakowania jednostkowe i pakowanie.
 • Zautomatyzowanie procesów umożliwiło obsługę całej linii przez 3 osoby.
 • Produkcja płynów jest produkcją bezściekową, odbywa się w instalacji zamkniętej. Popłuczyny po myciu instalacji, będą zagospodarowane przy ponownej produkcji.
 • Nad procesem technologicznym kontrolę sprawuje operator pełniący nadrzędną rolę. Cała instalacja wyposażona jest w niezbędne czujniki i przyrządy pomiarowe umożliwiające wizualizację procesów na każdym etapie produkcji.
 • System zbiorników buforowych umożliwia maksymalne wykorzystanie mieszalników.
 • W procesie zastosowano urządzenia umożliwiające kontrolę jakości. Parametry muszą być zgodne z kartami charakterystyki produktu i podlegają kontroli jakości dokonywanej przez laboratorium, dzięki czemu otrzymujemy produkt o identycznych właściwościach i jakości.

Realizując projekty linii produkcyjnych, iP System Manufacturing korzysta z urządzeń renomowanych marek. Dostarczamy także urządzenia konstruowane przez nas na podstawie naszych projektów.